mercredi 28 août 2013

Petit poème avec le son "e" 白鹅和河水


白鹅和河水

白鹅跳下河,河水忙唱歌。
白鹅肚子饿,河水忙请客。
白鹤吃了鱼,河水乐呵呵。

Bái é hé héshuǐ

Bái é tiào xià hé, héshuǐ máng chànggē.
Bái é dùzi è, héshuǐ máng qǐngkè.
Báihè chīle yú, héshuǐ lè hē hē.

Extrait de : Gen wo xue pin yin 
ISBN 7-5320-8906-1

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...