lundi 26 août 2013

Petit poème avec le son "a" 画画


画画

弟弟爱画画,
画呀画匹马。
马儿跑,嗒嗒嗒,
弟弟张嘴笑哈哈。

Huà huà

Dìdì ài huà huà
huà ya huà pǐ mǎ
Mǎ er pǎo, dā dā dā
dìdì zhāngzuǐ xiào hāhā.

Extrait de : Gen wo xue pin yin 
ISBN 7-5320-8906-1

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...