mardi 27 août 2013

Petit poème avec le son "o" 花朵朵


花朵朵

花朵朵,结果果,
什么果?大苹果。
苹果甜,苹果香,
摘呀摘了一大箩。
一大箩,送婆婆,
婆婆笑脸像花朵。

Huāduǒ duo

Huāduǒ duo, jiéguǒ guǒ
Shénme guǒ? Dà píngguǒ
 Píngguǒ tián, píngguǒ xiāng , 
Zhāi ya zhāile yī dà luó
Yī dà luó, sòng pópo
Pópo xiàoliǎn xiàng huāduǒ

Extrait de : Gen wo xue pin yin 
ISBN 7-5320-8906-1

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...